ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov

ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov od roku 2008 všestranně podporuje rozvoj ZŠ v Ondřejově a přispívá na mimoškolní vzdělávací a zájmové aktivity.
Spolek je dobrovolná a nezisková organizace rodičů a přátel školy, kteří se zajímají o ZŠ v Ondřejově a chtějí se aktivně podílet na jejím rozvoji.

Základním účelem spolku je spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, školskou radou a zřizovatelem školy.
Dále podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí a podpora mimoškolních aktivit. Přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky.

Rádi na našich schůzkách uvítáme aktivní rodiče a jiné příznivce a podporovatele školy.
Jsme organizací otevřenou všem novým návrhům na další aktivity a činnosti.

Vám i Vašim dětem přejeme pohodové studium!

Staňte se členy spolku a přispějete k rozvoji NAŠÍ školy.

Orgány spolku

Valná hromada
Počet členů spolku k 1.11.2017: 80

 Zápis z aktuální VH konané 12.10.2017 - zvoleno nové představenstvo a schváleny stanovy, sesbírání podnětů od členů spolku.

Představenstvo
Představenstvo má celkem 5 členů
Předseda: PharmDr. Martin Pačovský
Místopředseda: Mgr. Marie Foltánková
Hospodář/ekonom/pokladník: Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
Členové: Marie Fuchsová, Mgr. Lucie Diasová Vejvodová
Členové představenstva byli zvoleni 12.10.2017 na řádné valné hromadě a funkční období představenstva je tříleté.

Dokumenty

Aktuální STANOVY spolku platné od 13.10.2017

Zápisy z jednání valné hromady:
 Zápis z VH konané 12.10.2017
Včetně příloh: 1. Prezenční listiny, 2. Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, 3. Doplněný návrh stanov, 4. Kandidáti na volby do představenstva, 5. Usnesení z valné hromady.

Zápisy z jednání představenstva:
 Zápis z 1. jednání představenstva konaného 23.10.2017
 Zápis z 2. jednání představenstva konaného 18.1.2018
 Zápis z 3. jednání představenstva konaného 9.4.2018
 Zápis z 1. hlasování představenstva mimo zasedání konaného elektronicky od 24.4.2018
 Zápis z 4. jednání představenstva konaného 14.6.2018

Hospodaření:
2017
 Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
 Rozvaha za rok 2017

2016
 Přehled příjmů a výdajů za rok 2016

Rozpočet na školní rok 2017/2018 bude zpracován do července r. 2018