ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov

ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov od roku 2008 všestranně podporuje rozvoj ZŠ v Ondřejově a přispívá na mimoškolní vzdělávací a zájmové aktivity.
Spolek je dobrovolná a nezisková organizace rodičů a přátel školy, kteří se zajímají o ZŠ v Ondřejově a chtějí se aktivně podílet na jejím rozvoji.

Základním účelem spolku je spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, školskou radou a zřizovatelem školy.
Dále podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí a podpora mimoškolních aktivit. Přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky.

Rádi na našich schůzkách uvítáme aktivní rodiče a jiné příznivce a podporovatele školy.
Jsme organizací otevřenou všem novým návrhům na další aktivity a činnosti.

Vám i Vašim dětem přejeme pohodové studium!

Staňte se členy spolku a přispějete k rozvoji NAŠÍ školy.

Orgány spolku

Valná hromada
Zápis z valné hromady konané 9.10.2018 - změna stanov, činnosti na rok 2018/2019, nová výše členských příspěvků.

 Zápis z valné hromady konané 12.10.2017 - zvoleno nové představenstvo a schváleny stanovy, sesbírání podnětů od členů spolku.

Představenstvo
Představenstvo má celkem 5 členů
Předseda: PharmDr. Martin Pačovský
Místopředseda: Mgr. Marie Foltánková
Hospodář/ekonom/pokladník: Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
Členové: Marie Fuchsová, Mgr. Lucie Diasová Vejvodová
Členové představenstva byli zvoleni 12.10.2017 na řádné valné hromadě a funkční období představenstva je tříleté.